พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย

เสนอ

อ.ปรางค์สุวรรณ  ศักดิ์โสภณกุล

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในช่วงปัจจุบัน

 • การขึ้นครองอำนาจโดยทหารได้ดำเนินนโยบายอิงกับสหรัฐอเมริกาและต่อต้านคอมมิวนิสต์ ไทยได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในโครงการทางเศรษฐกิจ การทหาร

 • รัฐบาลชุดจอมพลป.พิบูลสงครามดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และสร้างความสัมพันธ์กับ

  จีนทำให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุน

 • จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจ ในวันที่16 กันยายน 2500

 • ไทยและอเมริกาออกแถลงการณ์ร่วมถนัด-รัสก์ในพ.ศ.2505นโยบายการต่างประเทศของไทยจึงกลายเป็นเครื่องมือปฏิบัติของอเมริกันในแถบอินโดจีน และดึงไทยเข้าร่วมในสงครามเวียดนาม                           
 • ผลกระทบของสงครามเวียดนาม  

1.ด้านเศรษฐกิจ มีการนำเข้าสินค้าอำนวยความสะดวกทำให้ไทยเสียดุลการค้า 

2.ด้านสังคม มีทหารชาวอเมริกันในไทยทำให้ไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกมา     

 • หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา รัฐบาลไทยลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังสอดคล้องกันเพราะอเมริกาเปิดความสัมพันธ์กับจีนเพื่อต่อต้านโซเวียต 
 • ในช่วงสงครามเย็นรัฐบาลไทยร่วมกับฟิลิปปินส์และมาเลเซียก่อตั้งสมาคมอาสา และต่อมาเป็นสมาชิกสำคัญของ อาเซียน และได้เน้นการส่งเสริมไมตรีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 • นโยบายต่างประเทศในช่วงหลังพ.ศ. 2531 สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน มุ่งเน้นความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ และได้เข้าร่วมเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปคด้วย   
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยกับจีนในสมัยปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่า จีนจะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคตข้างหน้า จีนมีนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนกำหนดเป้าหมายให้ GDP เพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าตัว ไทยจึงพยายามที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับจีนมากขึ้นโดยเสริมไมตรีกับจีนในด้านต่างๆเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

edit @ 14 Jan 2008 15:57:00 by historia

edit @ 14 Jan 2008 15:58:26 by historia

 • 3.สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310  สภาพบ้านเมืองแตกฉานเมือง ต่างๆได้ตั้งตนเป็นใหญ่  เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช ได้สำเร็จก็ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้คืนสู่สภาพเดิม  ต่อมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น ราชธานี ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง และมีการติดต่อค้าขาย กับประเทศในเอเชียและตะวันตกด้วย ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศของไทยในช่วงเวลานี้มีลักษณะเดียวกับอยุธยา 

 •  1.ความสัมพันธ์กับลาว
   
  หลังจากไทยเสียกรุงแก่พม่า ลาวก็ตั้งตนเป็นอิสระจากไทยพระเจ้าตากสินมหาราชปราบก๊กต่างๆให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง พระเจ้าตากสินให้เจ้าพระยาจักรียกทัพไปตีจำปาศักดิ์จนสามารถยึดได้ในพ.ศ.2321 พระเจ้าตากสินให้เจ้าพระยาจักรีไปตีเวียงจันทร์แล้วอันเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี ต่อมา ร.1 พระราชทานพระบางคืนแก่ลาว ใน ร.1ไทยเป็นผู้แต่งตั้งกษัตริย์ลาว ใน ร.2 เจ้าอนุอาสาไปปราบกบฏข่าและสามารถปราบกบฏได้สำเร็จ ใน ร.3 ไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับการปกครองประเทศราชโดยเฉพาะการก่อกบฏของหัวเมืองมลายูและการขยายอิทธิพลของเวียดนามเข้าไปในเขมร
 • 2.ความสัมพันธ์กับหัวเมืองฝ่ายเหนือ
  - พระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปขับไล่กองทหารพม่าจากหัวเมืองประเทศราชได้สำเร็จจึงแก้ไขวิธีการปกครอง ให้เมืองต่างๆปกครองตนเองอย่างอิสระไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจเชียงใหม่แต่ขึ้นอยู่กับกรุงธนบุรี - ในสมัยรัชกาลที่ 1 พม่ายกทัพตีกรุงเทพฯเกิดสงครามเก้าทัพ -ในสมัยรัชกาลที่ 2 สนับสนุนให้หัวเมืองฝ่ายเหนือเข้มแข็งและจงรักภักดีต่อกษัตริย์ในกรุงเทพฯ - ในมัยรัชกาลที่ 3 ทรงเห็นความจำเป็นที่ต้องดูแลหัวเมืองเหนืออย่างใกล้ชิด จึงให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่หัว เมืองฝ่ายเหนือ  
 • 3.ความสัมพันธ์กับเขมร   มีลักษณะคล้ายกับสมัยอยุธยา คือ ไทยถือว่าเขมรเป็นประเทศราชของไทย  
 • 4.ความสัมพันธ์กับเวียดนาม   สมัยธนบุรีเกิดการกบฏไกเซินในเวียดนามขึ้น เป็นการสู้รบระหว่างราชวงศ์เหงียนกับกลุ่มชาวเวียดนามซึ่งต่อต้านกษัตริย์ราชวงศ์เหงียน  
 • 5.ความสัมพันธ์กับหัวเมืองมลายู   - พระเจ้าตากสินจะรวมชาติไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทรงขยายอำนาจไปถึงหัวเมืองภาคใต้แต่ไม่ได้ขยายไป ถึงหัวเมืองมลายู

- สมัยรัชกาลที่ 1 พม่ายกทัพมาตีกรุงเทพ จึงเกิดสงครามเก้าทัพขึ้น จึงทำให้พม่าได้เข้ายึดภาคใต้ ของไทยไปส่วนหนึ่ง

- สมัยรัชกาลที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหัวเมืองมลายูยังคงเป็นเหมือนเดิม   คือ หัวเมืองมลายูไม่เต็มใจที่จะอยู่ในใต้การปกครองของไทย จึงคิดหาโอกาสเหมือนกับเมืองประเทศราชอื่น     

- สมัยรัชกาลที่ 3 หัวเมืองมลายูต้องการเป็นอิสระจึงคอยหาโอกาสก่อกบฏอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุให้หัวเมืองมลายู เอาใจอังกฤษเพื่อให้อังกฤษคุ้มครองตนเอง จึงทำให้ไทยเกิดพะวงในการปราบปรามกบฏในหัวเมืองมลายู 

 • 6.ความสัมพันธ์กับพม่า   สมัยธนบุรี ความสัมพันธ์ไทยกับพม่ายังคงเป็นคู่สงครามต่อเนื่องมาจากสมัยอยุธยา 

   

 • สงครามไทยกับพม่าสมัยธนบุรีครั้งสำคัญ   เช่น ในปลาย พ.ศ.2310 พม่ายกกองทัพมาถึงเมืองบางกุ้ง แต่ก็ถูกไทยตีแตกพ่ายไป มาถึง  

- พ.ศ.2315 – 2316 พม่าตีเมืองพิชัย 2 ครั้ง  

- พ.ศ. 2317 พม่ารบกับไทยที่บางแก้วเขตเมืองราชบุรี ซึ่งพม่าก็แพ้ทุกครั้ง