2.สมัยอยุธยา

อยุธยาเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าค้าขาย รวมทั้งความมั่นคงในการปกครอง

จึงทำให้อยุธยามีอิทธิพลเหนือรัฐใกล้เคียง ปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ

ที่รุ่งเรืองโดยเฉพาะสมัยพระนารายณ์

ความสัมพันธ์กับล้านนา

มีลักษณะเป็นการทำสงครามมากกว่าการเป็นไมตรีต่อกัน สงครามระหว่างอยุธยาและล้านนา

ได้เกิดขึ้นหลายครั้งในรัชสมัยพระยาติโลกราชแห่งล้านนากับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา

 

ความสัมพันธ์กับลาว(ล้านช้าง)

ไทยกับลาวมีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณ มีลักษณะเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน

หลักฐานสำคัญที่แสดงถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างไทยกับลาวก็คือ

การร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก ปัจจุบันพระธาตุศรีสองรักอยู่ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ความสัมพันธ์กับพม่า

ไทยกับพม่าส่วนใหญ่เป็นการแข่งอิทธิพลและการขยายอำนาจจึงทำให้เกิดสงคราม

กันตลอดเวลาสาเหตุสำคัญมาจากที่พม่าต้องการขยายอำนาจ

เข้ามาในอาณาจักรอยุธยาจึงทำให้อยุธยาตกเป็นประเทศราชของพม่าถึง 2 ครั้ง

ด้วยกัน นอกจากการทำสงครามแล้วไทยกับพม่าก็ยังมีการติดต่อค้าขายกัน

ในบางครั้งการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่ามีสาเหตุจากการที่ไทยจับเรือสำเภาของพม่า

ที่ไปค้าขายที่เมืองมะริดซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของไทยจึงทำให้พม่าไม่พอใจ

ความสัมพันธ์กับเขมร

เขมรเคยมีอิทธิพลในดินแดนไทย ทำให้เขมรมีความสัมพันธ์กับไทยในฐานะเมืองประเทศราช

 ตลอดสมัยอยุธยามีผลทำให้ไทยได้รับอิทธิพลจากเขมรในด้านต่างๆ ได้แก่

 1.ด้านการปกครอง  – ไทยได้รับแนวความคิดที่กษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพจากเขมรเข้ามาด้วย

 2.ไทยได้รับขนบธรรมเนียมประเพณีมาจากเขมร เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

 3.ด้านประติมากรรม – การหล่อพระพุทธรูปยุคอู่ทอง

 เป็นการหล่อพระพุทธรูปสมัยอยุธยายุคแรกของไทยก็ได้แบบอย่างมาจากเขมร

 4.ด้านวรรณคดี     – ไทยนิยมใช้ภาษาขอมและภาษาบาลีสันสกฤตในวรรณคดีต่างๆ

ความสัมพันธ์กับหัวเมืองมลายู

ในสมัยอยุธยาตอนต้นได้มีการติดต่อกับหัวเมืองต่างๆทางใต้ของไทย

หัวเมืองมลายูมีฐานะเป็นประเทศราชของไทยจึงมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณการพร้อมกับ

ต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายกษัตริย์ไทย 3 ปีต่อครั้ง อยุธยาจะดูแลความสงบเรียบร้อยของหัวเมืองมลายู

หากหัวเมืองมลายูได้รับความเดือดร้อน อยุธยามีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

ความสัมพันธ์กับญวน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญวนมักจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกันมีอิทธิพลในเขมร

แต่บางครั้งก็เป็นมิตรไมตรีต่อกัน

เมื่อญวนรบกันเองไทยสามารถขยายอิทธิพลและมีอำนาจในเขมรได้อย่างสะดวก

 แต่เมื่อญวนรวมกำลังกันได้ก็จะขยายอำนาจเข้าไปในเขมร ทำให้เกิดสงครามกับไทยได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายๆครั้ง

ความสัมพันธืกับชาติในเอเชีย

1.ความสัมพันธ์กับจีน

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับจีนเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบรัฐบรรณาการ

ในระบบความสัมพันธ์แบบรัฐบรรณาการนั้น

 จักรพรรดิจีนถือว่าอยุธยา คือประเทศราชของจักรวรรดิจีน

แต่สำหรับอยุธยาแล้วถือว่าความสัมพันธ์กับจีนเป็นรูปแบบของการค้า

การค้าและการทูตระหว่างจีนกับอยุธยา เป็นผลให้ชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากเป็นชุมชนขึ้นที่

กรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นพวกพ่อค้า มีความรู้ความชำนาญด้านการค้าและการเดินเรือ

2.ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 อยุธยาได้ติดต่อกับริวกิว (ปัจจุบันคือโอกินาวาของญี่ปุ่น)

มีการแลกเปลี่ยนคณะทูต ของกำนัลและการค้าได้เข้ามาในรูปของการทูต

ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ญี่ปุ่นกลายเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของอยุธยา

เรือสำเภาญี่ปุ่นที่จะเดินทางค้าขายจะต้องได้รับใบอนุญาตเรียกว่า ใบเบิกร่องก่อน

ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 อยุธยากับญี่ปุ่นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน

เพราะญี่ปุ่นประกาศปิดประเทศ ห้ามคนญี่ปุ่นออกนอกประเทศ

 อนุญาตให้เฉพาะฮอลันดาและจีนเท่านั้น แต่การค้าระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นยังคงดำเนินต่อไป

3.ความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันตก

พ่อค้าที่มีอิทธิพลและบทบาททางการค้าสูงมาก คือ พวกมัวร์

ซึ่งเป็นชื่อเรียกชาวอินเดียมุสลิม ชาวเปอร์เชียหรืออิหร่าน ชาวตุรกี

 และชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวมัวร์ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชมใหญ่ที่กรุงศรีอยุธยา

ทำให้มีการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมระหว่างชาวมัวร์กับคนอยุธยา

ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก

1.ความสัมพันธ์กับโปรตุเกส

โปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยา โดยจุดมุ่งหมายสำคัญ

คือ ต้องการผลประโยชน์ทางการค้าและเผยแผ่ศาสนา

โปรตุเกสขายปืนและอาวุธสงครามให้แก่อยุธยาเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธิในการค้า

2.ความสัมพันธ์กับสเปน

สัมพันธภาพระหว่างไทยกับสเปนไม่ราบรื่นและขาดความต่อเนื่อง

เพราะว่าสเปนสนับสนุนให้เขมรเป็นอิสระจากอยุธยา

 โดยหวังจะใช้เป็นศูนย์กลางการค้าและเป็นแหล่งเผยแผ่ศาสนาคริสต์

จึงบาดหมางกับไทยชาวสเปนไม่ได้ตั้งรกรากในกรุงศรีอยุธยาจึงไม่ได้มีอิทธิพล

ทางวัฒนธรรมหลงเหลือให้เห็นเด่นชัด

3.ความสัมพันธ์กับฮอลันดา

ฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาจุดมุ่งหมายสำคัญของฮอลันดา

คือ ความต้องการซื้อสินค้าจากจีนและหาช่องทางเข้าไปค้าขายในจีน

โดยอาศัยเรือสำเภาของไทย แต่ไทยยินดีต้อนรับเฉพาะเรื่องที่ชาวฮอลันดาเข้ามาค้าขายเท่านั้น

 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 การค้าของฮอลันดาที่กรุงศรีอยุธยาค่อยๆลดความสำคัญลง

เพราะมีอุปสรรคนานาประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า ความผันผวนทางการเมือง

4.ความสัมพันธ์กับอังกฤษ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษซบเซา และหยุดชะงักลงเนื่องจากอังกฤษ

พยายามจะยึดเมืองมะริดแต่ถูกขับไล่ออกไป

 จึงทำให้อยุธยากับอังกฤษประกาศสงครามต่อกัน แม้สงครามจะไม่เกิด

แต่ก็ทำให้เหินห่างกันไปและยุติลงอย่างเด็ดขาด

5.ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศส

ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้น จุดมุ่งหมายหลักของฝรั่งเศสอยู่ที่การติดต่อการค้ากับไทยและพยายามโน้มน้าวคนไทยให้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่า

Comment

Comment:

Tweet

big smile confused smile open-mounthed smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry  

#98 By กรวิ (171.97.49.96|171.97.49.96) on 2015-08-10 19:58

big smile confused smile open-mounthed smile cry wink surprised smile confused smile confused smile confused smile confused smile open-mounthed smile

#97 By (1.1.165.118|1.1.165.118) on 2015-07-31 18:41

confused smile

#96 By (171.6.247.2|171.6.247.2) on 2014-12-03 19:17

#95 By หกะพร (125.27.6.240|125.27.6.240) on 2014-08-22 11:47

ขอบคุณข้อมูลที่ทำให้งานผมเสร็จนะครับ

#94 By nuttapong (192.168.1.226, 110.77.138.167) on 2013-09-11 14:43

#93 By *-* (103.7.57.18|122.155.42.62) on 2012-07-01 11:17

ขอยืมไปทำการบ้านค่ะHot! Hot! Hot! Hot!

#92 By P.P.Cora on 2012-02-02 20:20

ขอบคุณมากช่วยได้เยอะเลย

#91 By Unichr❉me on 2012-01-22 21:47

เนื้อหาดี คร่ะopen-mounthed smile

#90 By Kwang (49.237.10.57) on 2012-01-03 20:13

embarrassed

#89 By (202.29.24.198) on 2011-12-30 14:29

ได้ให้ความรู้กับเรา

#88 By รัญชนา (192.168.10.25, 182.93.185.41) on 2011-12-14 13:40

____________________ไม่รู้เรื่อง

#87 By mydiii:(( (111.84.14.126) on 2011-08-04 16:21

ควยมาก

#86 By big (182.53.229.231) on 2011-02-21 19:12

เด๋อมาก

#85 By บลา บลา บล (182.53.229.231) on 2011-02-21 19:11

ความรู้ดีมากค๊า

เรียนเรื่องนี้พอดีเลยอ๊ะ

หุหุdouble wink

#84 By ดักกี้ (223.206.32.173) on 2011-02-06 21:09

ขอบคุนครับที่ทำให้งานของผมเสร็จถ้าไม่เว็บนี้


งานผมคงไม่เสร็จแน่นอนขอบคุนอย่างสูงครับ

#83 By มีน (118.172.113.160) on 2011-01-31 20:32

ขอบคุณ

#82 By non (222.123.115.141) on 2011-01-31 19:07

ไม่เหนมีความสัมพันธ์กะสุโขทัยเลยค่ะ big smile cry

#81 By 321 (125.27.48.162) on 2011-01-12 21:01

ใจงับ

ผม ได้ ทำ รายงาน เสร็จ

big smile big smile

#80 By มอน (118.173.45.219) on 2011-01-03 13:42

very good เเต่อยากรู้เกี่ยวกับมอญมากกว่านี้นะsad smile angry smile surprised smile cry

#79 By ดาว (182.52.141.155) on 2011-01-02 13:59

- -+ไหมไม่มีสินค้าระหว่างอยุธนากับญี่ปุ่นเลยงะ-*- embarrassed

#78 By งง (1.46.154.45) on 2010-12-27 12:36

ขอบคุณมากนะคะ

กำลังต้องการใช้สอบเลย Hot! big smile big smile

#77 By enjoy-read on 2010-12-20 20:22

ได้รับความรุ้ไปไม่น้อยเรยค่ะะะะ!Hot! Hot! Hot!

#76 By enjoy-read on 2010-12-20 12:08

ขอบคุงค๊า[e4 confused smile

#75 By ชมพู่ (112.142.196.2) on 2010-12-13 19:40

เนื้อหาสั้น แต่ได้ใจความฮะbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink surprised smile wink double wink cry

#74 By ทอมไทย (182.93.149.95) on 2010-11-30 11:08

มีสาระดีฮะ สาระน่าสนใจกว่าการเล่นกมส์เยอะเลย cry double wink embarrassed question open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile question embarrassed

#73 By Aon (182.93.149.95) on 2010-11-30 10:58

ขอบคุณนะคะที่ไห้ความรู้surprised smile

#72 By vava (223.207.57.233) on 2010-11-19 19:04

ขอบคุณคนที่ลงด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ไม่ห่วงแล้วความรู้ท่วมหัวแล้วจ้าsurprised smile

#71 By pat (223.207.57.233) on 2010-11-19 19:03

ควย เล่นซะยาว

#70 By ร (27.130.202.220) on 2010-11-13 20:08

ได้ความรู้มากเลยค่ะ
embarrassed surprised smile confused smile

#69 By แทน (125.25.242.196) on 2010-09-26 20:26

ขอบคุณค่ะ

#68 By น้ำ (113.53.209.5) on 2010-09-23 16:52

ความรู้ดีมากมายเลยอะ
ถึงจะดูน้อยไปหน่อยแต่ก็
มีความรู้จิงจิงอะนะ
loikju1459@gmail.com

#67 By เจน (125.26.91.0) on 2010-09-23 11:09

ขอบคุณก๊าบ~~

จะเอาไปทำรายงานcry

#66 By (110.164.230.103) on 2010-09-22 18:56

ไม่เห็นมีเลยเง้ออออออออออออออออ

#65 By งง (125.26.61.36) on 2010-09-12 17:14

มีน้อยจังsad smile

#64 By (125.26.8.97) on 2010-08-29 17:10

จาทามการบ้านแต่มะมีที่ครูบอกเลยอะ

#63 By หก (124.121.47.14) on 2010-08-17 17:21

หำ หี

#62 By พำพ (125.26.184.212) on 2010-08-02 15:11

ดเดเเ

#61 By ดก้กด (125.26.184.212) on 2010-08-02 15:11

question

#60 By บุผา (182.52.184.123) on 2010-08-01 11:31

#59 By อาร์ท (180.180.40.97) on 2010-08-01 11:00

sad smile confused smile open-mounthed smile big smile angry smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#58 By (118.172.200.139) on 2010-07-30 14:17

thank +1

#57 By bpk (61.90.78.14) on 2010-07-19 20:56

big smile open-mounthed smile

#56 By กิ๊ก (124.157.226.193) on 2010-07-17 10:34

ไม่เข้าใจ angry smile

#55 By *-* (118.174.28.125) on 2010-02-24 20:15

#54 By (118.173.164.66) on 2010-02-24 12:51

ดีจังเลยน่ะopen-mounthed smile tongue

#53 By จิรา (118.173.164.66) on 2010-02-24 12:51

ดีจังเลยน่ะopen-mounthed smile tongue

#52 By จิรา (118.173.164.66) on 2010-02-24 12:49

อยากรู้
angry smile angry smile question embarrassed wink

#51 By (118.175.234.152) on 2010-02-08 13:32

ขอบคุณข้อมูลที่ทำให้การบ้านเสร็จนะครับ
^^

#50 By แว่นใส (117.47.179.101) on 2010-02-06 00:22

big smile big smile big smile

#49 By (119.42.98.149) on 2010-02-05 11:22